مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: فرشته کمانی
کلیدواژه ها : آ نتي ژن كارسينو امبريونيك - تومور ماركر - سرطان كولوركتال - معيار دوكس
: 6666
: 23
: 0
ایندکس شده در :

  سابقه و هدف: سرطان كولون و ركتوم شايعترين سرطان دستگاه گوارش مي باشدكه در زنان دومين علت شايع مرگ ناشي از سرطان و در مردان سومين سرطان كشنده از نظر شيوع بوده است.از آنجا كه پيش آگهي و ميزان بقا متناسب با مرحله بيماري مي باشد و تشخيص زود هنگام منجر به درمان آن توسط جراحي مي باشدو اندازه گيري ميزان CEA يك تست آزمايشگاهي ساده و در دسترس مي باشد لذا هدف از انجام اين مطالعه بررسي مقدار CEA با پيشرفت مراحل بيماري و ارزيابي مرحله بيماري و ميزان بقا آن مي باشد.

  مواد و روشها : اين مطالعه توصيفي آينده نگر بر روي 120 نفر بيمار مبتلا به سرطان كولوركتال كه از ا بتدا تا انتهاي سال 1384 دربخشهاي جراحي عمومي، گوارش و هماتولوژي بيمارستان آيت ا.. طالقاني بستري شده بودند انجام شده است. براي تمام بيماران قبل از انجام بررسيهاي تشخيصي جهت تعيين مرحله بيماري، يك آزمايش خون جهت اندازه گيري ميزان CEA درخواست شد.سپس در زمان ترخيص بيمار اطلاعات مربوط به مقدار stage, CEA بيماري، محل تومور، نوع جراحي به همراه سن و جنس بيمار توسط پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفت سپس داده هاي مورد ارزيابي آماري قرار گرفت.

  يافته ها : در مطالعه انجام شده مشخص شد كه بيشترين رده سني افراد مبتلا بالاي 50 سال، بيشترين محل درگيري ركتوم و سپس كولون نزولي و بيشترين Stage درگيري B با7/44% بوده است و همچنين اطلاعات بدست آمده نشان داد كه در stage D در اكثريت موارد ميزان CEA بيشتر از100 نانوگرم در ميلي ليتر يعني حداقل حدود30 برابر مقدار نرمال بوده است . ولي در سايرمراحل بيماري ارتباط معني داري بين ميزان CEA و stage وجود نداشت.

  بحث : در مورد ارتباط ميزان CEA با stage كانسركولوركتال كه هدف اصلي اين تحقيق بوده است، اطلاعات بدست آمده نشان مي دهد كه در Stage D در اكثريت موارد (6/66%) ميزان CEA حداقل حدود 30 برابر مقدار نرمال بوده است ولي در ساير مراحل بيماري، ارتباط مشخصي بين ميزان CEA و Stage وجود نداشته است. لذا مقدار CEA به تنهايي نمي تواند بيانگر قطعي ميزان پيشرفت بيماري باشد. در عين حال مقادير بالاتر از100 ميكروگرم در ميلي ليتر، به احتمال زياد متاستاز كانسركولوركتال ازنوع Stage D را مطرح مي كند .

 

نویسندگان: عبدالحسین داود آبادی, فرشته کمانی
کلیدواژه ها :
: 5740
: 3
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: محمود حسینزاده ملکی, فرزانه رحیمی, امیر عبدالمحمدی, شهرام آهنجان
کلیدواژه ها :
: 7695
: 17
: 0
ایندکس شده در :
مقاله پژوهشيمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاندوره ششم، شماره سوم، پاييز 1386، 204-201ارزش تشخيصی آسپيراسيون با سوزن نازک در تودههای قابل لمس پستاندکتر فرشته کمانی ، دکتر محمود حسين زاده ملکی ، دکتر فرزانه رحيمی ، مهندس ناصر ولايی دريافت مقاله: 22/9/85 ارسال مقاله به نويسنده جهت اصلاح: 25/1/86 دريافت اصلاحيه از نويسنده: 31/3/86 پذيرش مقاله: 25/4/86چکيدهزمينه و هدف: نظر به شيوع تودههای قابل لمس پستان و عوارض شناخته شده تشخيص دير هنگام و گزارشات متفاوتی که از قدرت FNA (Fine Needle Aspiration) نسبت به روش استاندارد و پاتولوژی بيوپسی باز وجود دارد، به منظور تعيين قدرت FNA نسبت به پاتولوژی در تشخيص تودههای قابل لمس پستان، اين تحقيق انجام شد.مواد و روشها: تحقيق به روش بررسی آزمون تشخيصی انجام گرفت. 75 بيمار مراجعه کننده به بيمارستان آيت ا... طالقانی با شکايت توده پستان قابل لمس در سالهای 1383-1382، تحت بررسی قرار گرفتند. بعد از تميز کردن پوست با الکل و گرفتن توده بين انگشت شست و سبابه با سرسوزن شماره 25-22 و سرنگ 10 سیسی وارد توده شده و ساکشن ممتد با 4 تا 5 بار تغيير محل سوزن در توده صورت میگرفت. سپس ساکشن قطع شده ، نمونه به دست آمده روی لام پاشيده شده و پس از فيکس کردن با الکل 96% به بخش پاتولوژی ارسال میگرديد. در صورتی که توده کيستيک بود و به صورت کامل تخليه میگرديد از مطالعه حذف میشد. FNAتوسط سيتوپاتولوژيست بر اساس آخرين تقسيمبندی سيتوپاتولوژی تودههای پستان به گروه 1C نمونه ناکافی، 2C نمونه خوشخيم، 3C نمونه به نفع خوشخيم، 4C نمونه به نفع بدخيم و 5C بدخيم تقسيمبندی میشد (4C و 3C گروه indeterminate). سپس با توجه به جواب پاتولوژی بيوپسی باز (استاندارد طلايی) ميزان حساسيت، ويژگی، ارزش پيشبينی مثبت و منفی و کارآيی کلی FNA در تشخيص بدخيمی تودههای قابل لمس پستان تعيين میگرديد.يافتهها: ميانگين سن بيماران 10±44 سال با حداقل سن 20 سال و حداکثر سن 75 سال بود. 4 مورد به علت کيستيک بودن توده از مطالعه خارج شدند، در 11 مورد (7/14%) FNAها نمونه ناکافی بود، 9 مورد (15%) در گروه indeterminate قرار گرفتند. 3/43% خوش خيم و7/41 بدخيم بودند که همگی با پاتولوژی بيوپسی باز تطابقت داشت و ميزان ارزش پيش بينی مثبت و ارزش پيشبينی منفی 100% به دست آمد.نتيجهگيری: به نظر میرسد FNA يک روش مناسب بررسی تشخيص بدخيمی توده قابل لمس پستان باشد و لذا بکارگيری آن توصيه میشود.واژههای کليدی: FNA، توده قابل لمس پستان، سيتوپاتولوژي
نویسندگان: شاهپور شاهقاسمپور , فرشته کمانی, مهرداد مقیمی, سیما سیدغفوری , حبیبالله پیروی
کلیدواژه ها :
: 9006
: 145
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: سرطان معده دومين سرطان شايع و رو به افزايش در ايران است كه متأسفانه اغلب در مراحل اوليه هيچ علامت تشخيصي ندارد و عمدتاً بيماران زماني مراجعه ميكنند كه بيماري پيشرفت كردهاست. با توجه به نقش عوامل ژنتيكي و محيطي در تغيير سلولهاي بافت معده به سمت سرطاني شدن، اهداف اين مطالعه رديابي سلولهاي سرطاني به خارج از معده جهت شناسايي دقيق مرحله بيماري و بررسي ميزان محتويات DNA سلولهاي سرطاني و مقايسه آن با سلولهاي طبيعي بهعنوان يك شاخص براي پيشبيني سير بيماري و ارائه برنامهريزي دقيقتر در درمان بيماري ميباشد. روش: در اين مطالعه 27 نمونه جمعآوري و از اين تعداد 22 نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. سلولهاي موجود در لاواژ مايع پريتوان بيماران توسط سانتريفيوژ رسوب داده شدند. سپس از اين سلولها به ميزان مشخص (10000 سلول در هر ميليليتر) با كيت رنگآميزي DNA رنگآميزي شد و DNA آنها بهوسيله فلوسيتومتري و با نرمافزار modfit مورد بررسي قرار گرفت و سپس هيستوگرامهاي مربوط به آناليز DNA سلول سرطاني با سلولهاي طبيعي مورد مقايسه قرار گرفت. يافتهها: در مجموع 12 مورد از 22 نمونه مثبت بود. DNA ploidy در 3.33% سلولهاي سرطاني مشاهده شد. افزايش SPF سلولي در سلولهاي سرطاني 2.22% بودكه اين شاخص ارتباط مستقيم با تكثير سلول دارد. نتيجهگيري: اندازهگيري SPF سلولي احتمالاً بهعنوان يك شاخص در رفتار سلول سرطاني مطرح ميباشد كه بيانگر ميزان تهاجمي بودن آن است. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه DNA-ploidy و افزايش SPF در سلولهاي سرطاني وجود دارد و با اندازهگيري اين دو ميتوان سير تهاجمي بيماري را تخمين زد تا بر اساس آن تصميمگيري براي عمل جراحي گسترده وكمك گرفتن از روشهاي شيمي درماني مؤثر انجام شود و از اعمال جراحي بينتيجه و همراه با عارضه خودداري شود.